Η Δημ. Σύμβουλος Ασημίνα Γαβριελάτου ορίζεται νέα Αντιδήμαρχος Δήμου Αργοστολίου

spot_img

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν 4555/2018 και ισχύει έως σήμερα.

3.Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

4.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα σύμφωνα με τα στοιχεία πληθυσμού της αριθμ. 28549/16-4-2019 αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του   Δήμου  Αργοστολίου, ανέρχεται στους 23.499 κατοίκους.

6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Αργοστολίου έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

7.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 7  (επτά ) Αντιδήμαρχοι.

8.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

9.Το Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3257/Β/2019) όπως ισχύει έως σήμερα.

Αποφασίζει

Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο Ασημίνα Γαβριελάτου  ως Αντιδήμαρχο Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει για ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και εν γένει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Δόμησης (όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου) και συγκεκριμένα, των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  2. Tην άσκηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Δήμου, της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και την προαγωγή της συνεργασίας των δημοτικών φορέων με την ιδιωτική πρωτοβουλία.
  • Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας  του Δήμου και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου  Περιουσίας & Κτηματολογίου του Δήμου.

Η ορισμένη  Αντιδήμαρχος δεν υποκαθιστά  τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων όπως ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία.

     Η παρούσα δημοσιεύεται σε μια ημερήσια  εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Δι@υγεια καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων. 

     Για τον καθορισμό αντιμισθίας για την κα Ασημίνα Γαβριελάτου ορίζεται: Χωρίς  Αντιμισθία.

Ο  Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται