Την Τετάρτη 12.05 η 13η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αργοστολίου με 25 θέματα

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την αριθ . Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/6. 11. 20 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) “ Εκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας” προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της αριθ 107/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου (Περιέχει και την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ).
Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

2) Έγκριση της αριθ 127/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την
Έγκριση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Α Τριμήνου 2021.
Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

3) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 82/21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

4) Εισήγηση για την επιχορήγηση Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλληνίας .
Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

5) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης δήμου Αργοστολίου για το έτος 2021.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

6) Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αργοστολίου” της ομώνυμης πράξης με κωδικό 5002508.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

7) Έγκριση της αριθ 24/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με
“ Απευθείας παραχώρηση τμημάτων Αιγιαλού – Παραλίας .
Εισηγηση : Νομική Υπηρεσία

8) Καθορισμός της διάρκειας της απευθείας παραχώρησης τμημάτων Αιγιαλού – Παραλίας , τρόπος καταβολής μισθώματος και αναπροσαρμογής .

Εισηγηση : Νομική Υπηρεσία

9) Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κεφαλονιάς με Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

10) Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με ΠΙΝ στα πλαίσια της δημιουργίας του Film Office “Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών”
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

11) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :” Κατασκευή Τοιχίου στον Οικισμό Αγ.Ιωάννη – Χαβριάτα”
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

12) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Τσιμεντόστρωση τμημάτων Οδών στις περιοχές “Άγιος Βασίλης Λαγγάδα , & Αμμουδιά στην Τ.Κ. Κουρυκάτων της Δ.Ε. Αργοστολίου.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

13) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ Αποκατάσταση τμημάτων Οδοστρώματος λόγω βλαβών και φθορών της οδού προς παραλία Αγίου Σωτήρα Οικισμού Κοντογουρατων Τ.Κ. Θηναίας

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος

14) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Δράσεις εξοικονόμησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά” .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

15) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ Κατεδάφιση Κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλονιάς -Β΄Φάση”

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

16 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ Επισκευή Κτιρίων Βίλλα Αντύπα – Διαμόρφωση Χώρων”

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

17) Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

18) Έγκριση μεταβίβασης ακινήτου στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου .

Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης .

19) Έγκριση της αριθ 23/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: “ Κανονισμός Παραχώρησης Αιγίδας Δήμου Αργοστολίου”.

Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου .

20) Έγκριση της αριθ 19/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: “Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Γερασίμου Μαντζαβίνου στο Αργοστόλι.”

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

21) Έγκριση της αριθ 18/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
“Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σπετσών στο
Αργοστόλι.”
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

22) Έγκριση της αριθ 17/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
“Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Δημητρίου Δαυή στο Αργοστόλι.”
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

23) Έγκριση της αριθ 20 /21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
“Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Βαλσάμου Κοσμέτου στο Αργοστόλι.”
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

24) “ Απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κλειστών, λόγω της πανδημίας του COVID-19, επιχειρήσεων του Δήμου Αργοστολίου.”

Εισήγηση: Αλέξανδρος Παντελειός Επικεφαλής της παράταξης” Κεφαλονιά Νησί για Όλους”

25) ” Λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και του εισοδήματος των εργαζομένων στον επισιτισμό – τουρισμό.”
Εισήγηση : Ιωάννης Κουρούκλης Επικεφαλής της παράταξης” Λαϊκή Συσπείρωση” .

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

“Σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αργοστολίου, κατόπιν και σχετικού εγγράφου του τοπικού ΤΕΕ.”
Αλέξανδρος Παντελειός Επικεφαλής της παράταξης” Κεφαλονιά Νησί για Όλους”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

spot_img

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται