Δ. Σάμης: Προκήρυξη πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη (Π.Ε.)

spot_img

Ο Δήμαρχος Σάμης γνωστοποιεί την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και με εργασιακή εμπειρία σε ΟΤΑ ή και σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

Αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο τίτλου τριτοβάθμιας ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007(άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους
Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dimos@sami.gov.gr, υπόψη κ. Σ. Βαλλιανάτου, Σάμη), με ημερομηνία λήξης πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμη, 24 Ιουνίου 2020
Νομός Κεφαλληνίας Αρ. Πρωτ.: -3686-
Δήμος Σάμης
Γραφείο Δημάρχου
Πληροφορίες: Σ. Βαλλιανάτος
Ταχ. Δ/νση : Ι. Μεταξά 31
28080, Σάμη
Τηλ: 2674360504-505
Φαξ: 2674023063
e-mail: dimos@sami.gov.gr
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Σάμης,
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ Περί Αρμοδιοτήτων ΟΤΑ
όπως διαμορφώνονται με τις προσθήκες του άρθρου 94 παρ. 3Β του Ν.
3852/2010 και όπως ισχύουν
6. Τις πράξεις 7/2012, 181/2012, 33/2012, 22/2012, 78/2012, 63/2012, του Ελ.
Συν. Τμ. 1 και τις πράξεις 160/2013, 125/2013 του Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. Ι
7. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκ. 55/74802/29.12.2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ
8. Τα διαλαμβανόμενα στο (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013 του ΥΔΜΗΔ
9. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 έγγραφο
του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης/ Γεν. Διεύθυνση Κατάσταση Προσωπικού/ Διεύθυνση
Προσλήψεων Προσωπικού με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη
προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν απαιτείται
έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο
αντικαθίσταται από 19-07-2018 η παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων
11. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. 12179 – ΦΕΚ Β 1893 – 11.07.2014 όπως ισχύει
12. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμης (ΦΕΚ Β’
3247/23.08.2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄83/24-1-
2020)
12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σάμης δικαιούται να απασχολήσει σύμφωνα τη
νομοθεσία πέντε (5) συνολικά ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες, και
επιστημονικούς συνεργάτες, έως την παρούσα γνωστοποίηση έχουν καλυφθεί
δύο (2) θέσεις.
14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ του Δήμου έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ 13 του ν. 4623/2019.
15. Την με αριθ. 3612/23.06.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων
16. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου Σάμης σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από το Δήμαρχο.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Ειδικότερα την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, με εργασιακή εμπειρία σε ΟΤΑ ή και σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ. Η εμπειρία αυτή, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, για θέματα εκπόνησης, σύνταξης εκθέσεων και διαχείρισης τεχνικών έργων και μελετών (υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών, παρακολούθηση του τεχνικού προγράμματος, υποβοήθηση σύνταξης τεχνικών δελτίων για την ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης), που άπτονται της πραγμάτωσης των σκοπών του Δήμου Σάμης.
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται.
2. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν.
3584/2007).
-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
-Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.
3584/2007).
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Ο Ειδικός Συνεργάτης υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.
Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει.
Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τον Ν. 4354/2015. Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου τριτοβάθμιας ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης
5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007(άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους
Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dimos@sami.gov.gr) και θα πρωτοκολληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπόψη κ. Σ. Βαλλιανάτου, Σάμη), με ημερομηνία λήξης
πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ή την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα.
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μια εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην επικράτεια της Κεφαλονιάς, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ιωάννου Μεταξά 27, Σάμη).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ – ΝΕΤΗΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται