Ένωση ΥΠΕΡΙΩΝ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τέσσερεις νέες θέσεις εργασίας

spot_img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075122 «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. οικ. 1153/21.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»  (Κωδικός ΟΠΣ 5075122) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 2. Τη με αριθμ. 79/11-03-2022 απόφαση του Δ.Σ.  της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τρεις (3) Φροντιστές με Ειδικότητα Νοσηλευτή και ένα (1) Άτομο Γενικών Καθηκόντων και καλεί τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις  παρακάτω ανά κωδικό θέσεις εργασίας:

Ι. Κωδικός Θέσης Α:  Φροντιστές (ειδικότητα Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας)

Αφορά σε τρεις (3) θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Φροντιστής είναι “πρόσωπο αναφοράς” για συγκεκριμένο αριθμό ενοίκων της Στέγης και υπεύθυνος για τη διαχείριση των προσωπικών αναγκών και της καθημερινότητας τους, ενώ συμμετέχει σε όλες τις λοιπές δραστηριότητες της Στέγης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η σύμβαση των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ή/και παραπάνω έτη.

Οι φροντιστές παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός της Στέγης, με πλήρη απασχόληση σε βάρδιες (περιλαμβανομένων των αργιών), καθώς και δυνατότητα και υποχρέωση διαμονής στη Στέγη σε τυχόν βραδινή βάρδια, σύμφωνα με το πρόγραμμα απασχόλησής  τους (οικόσιτοι).

ΙΙ. Κωδικός Θέσης Β:  Γενικών Καθηκόντων

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε προσωπικό που έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος διατροφής των ενοίκων, καθημερινής υγιεινής και τακτοποίησης των χώρων, του ιματισμού και του εξοπλισμού της Στέγης, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τους φροντιστές για την παροχή λοιπών υπηρεσιών στους ενοίκους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Γυμνασίου
 • εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά μόνο στους άνδρες)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή/και εθελοντική εργασία σε παρόμοιες δραστηριότητες (παρασκευή γευμάτων, καθαρισμός χώρων)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η σύμβαση της παραπάνω θέσης εργασίας θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ή/και παραπάνω έτη.

Οι γενικών καθηκόντων παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός της Στέγης, με πλήρη απασχόληση (περιλαμβανομένων των αργιών), σύμφωνα με το πρόγραμμα απασχόλησής  τους (συνεχόμενο ή διακεκομμένο).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους  οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και ειδικότερα:

 1. Αίτηση (τυποποιημένο έντυπο συνημμένο της πρόσκλησης)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 5. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 6. Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)
 7. Συστατικές  επιστολές από προηγούμενη εργασία / εθελοντική εργασία (προαιρετικά)
 8. Αποδεικτικό  κατοικίας (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (τυποποιημένο έντυπο συνημμένο της πρόσκλησης)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

Ειδικότερα απόδειξη της σχετικής εμπειρίας, θα αποτελούν τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις (με το σύνολο των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ανωτέρω) θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 έως και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στην έδρα της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200. Με την ένδειξη:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5075122 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:________ [1]

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία καταχώρησής τους στο πρωτόκολλο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αφού γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απαραίτητων προσόντων, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα ανά κωδικό θέσης προσόντα, αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων της παρούσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν (στην έδρα της  Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» και στην ιστοσελίδα http://enosi-amea-yperion.gr/) τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Τυχόν ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: enosiyperion@gmail.com σε μορφή pdf εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους χρησιμοποιώντας το έντυπο ένστασης (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/ ή στα γραφεία της Ένωσης).

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της ‘Ένωσης και θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ένωσης συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679.

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας

& των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                               Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ

Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου                                                                         Παρασκευή Κοντογιαννάτου


[1] Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα δήλωσης υποψηφιότητας μόνο για ένα (1) Κωδικό θέσης (Α ή Β ή Γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων

Κωδικός θέσης Α: Φροντιστής με ειδικότητα Νοσηλευτή

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται