Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Ληξουρίου

spot_img
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Γραφείο Δημάρχου Ληξούρι Κεφ/νιας 28200 Τηλέφωνο: 2671094288 2671360960 Email:dimoslixouriou@gmail.com                               Ληξούρι   18/06/2021                                     Αρ.Πρωτ.:  4544  

Περίληψη Διακήρυξης φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας του Δήμου Ληξουρίου.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας των κάτωθι τμημάτων :

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΙΔΟΣΚΩΔΤΜΣΗΜΕΙΑΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ)
ΦΥΚΙΑ     
 ΚΑΝΤΙΝΑ115,001,2,3,41.600,00
 ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ –  ΟΜΠΡΕΛΕΣ 11985,6,7,8792,00
     
    
 ΘΑΛΑΣΣΙΑ  ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ115,009,10,11,12800,00
ΚΑΝΤΙΝΑ215,0013,14,15,161.600,00
 ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ –  ΟΜΠΡΕΛΕΣ2198,0017,18,19,20792,00
ΞΙ    
 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣΘ190,001,2,3,43.000,00
 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣΘ610021,22,23,243.000,00
ΜΑΝΙΑ    
 ΚΑΝΤΙΝΑ115,001,2,3,4800,00
ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ11805,6,7,8720,00
ΛΟΓΓΟΣΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ1               501,2,3,42.000,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου  2021, ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ληξουρίου(αίθουσα Αθηνάς Τζουγανάτου-1ος όροφος-οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, Ληξούρι Κεφ/νίας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσεις στις 10:30 π.μ.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας μέχρι την λήξη των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν :

Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο : 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος ή διαβατηρίου εν ισχύ και του εγγυητή του. 2. Εγγυητική επιστολή 3. Δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντος και του εγγυητή του  4. Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας  5.΄Εναρξη επιτηδεύματος για όλες τις δραστηριότητες (αρμόδιας ΔΟΥ)  6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει  α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείπλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και µόνο στο σηµείο το οποίο δημοπρατήθηκε, β) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας.  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι ¨έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ΄αριθ.4447/15-06-2021 διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Ληξουρίου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη υπ αριθ. 47458 ΕΞ 15/5/2020 ΚΥΑ Εσωτερικών – Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας ¨(ΦΕΚ 1864 τ. Β΄/15-05-2020) (ΑΔΑ:6Η 1ΖΗ-ΙΕΣ) .

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών ο νόμιμος εκπρόσωπός του οφείλει να προσκομίσει : α) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με όλες τις τροποποιήσεις του, β) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει η καταχώριση του στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ καθώς και οι τυχόν μεταβολές του καταστατικού του και γ)εξουσιοδότηση/πρακτικό Δ/Σ  προς το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Επιπλέον, για τα θαλάσσια µέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται όλοι οι νόµοι και οι περιορισµοί του Γενικού Κανονισµού Λιµένος όπως αυτός ισχύει και είτε αντίγραφο της άδειας εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής από την αρµόδια Λιµενική Αρχή είτε (εφόσον αυτή βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης), αντίγραφο της αίτησης (βεβαίωση προέγκρισης) της επανέκδοσης της άδειας αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλουν με ποινή αποκλεισμού: γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.4787/2021 το μίσθωμα που αφορά το έτος 2021 θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 40% και θα αποδοθεί κατ΄εξαίρεση για το έτος 2021 κατά 70% στον οικείο ΟΤΑ και κατά 30% στο Δημόσιο.

Η παραχώρηση θα αρχίσει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες κ. Αικατερίνη Ελευθεράτου (τηλ. 2671360904)                                                                         

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται