Κλειστά 3 Νηπιαγωγεία του Δ. Ληξουρίου αύριο Παρ. 07/02

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : «Αναστολή λειτουργίας σχολείων».

Ο ∆ήµαρχος Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το αριθ. πρωτ. 504/2/6-2-2020 έγγραφο της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας σύµφωνα µε το οποίο αναφέρεται µεγάλος αριθµός απουσιών στο Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης και στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου

3. Την άµεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω της έξαρσης του ιού της γρίπης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή µαθηµάτων για αύριο Παρασκευή 7-2-2020 του Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης και του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Κεφαλληνίας και στους ∆/ντές των σχολικών µονάδων.

Ο ∆ήµαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Χ. Κατσιβέλης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται