Δ. Ληξουρίου: Απευθείας παραχώρηση παραλιών σε περσινούς ιδιοκτήτες – Δικαιολογητικά

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ο Δήμος Ληξουρίου ενημερώνει για την απευθείας παραχώρηση παραλιών του Δήμου σε περσινούς ιδιοκτήτες. Δείτε και τα δικαιολογητικά και κατεβάστε τις αιτήσεις!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, δημοσιεύθηκε η με αριθμό ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

            Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και στο άρθρο 17 αυτής με τίτλο :
“Ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας” ορίζεται μεταξύ άλλων :  “ …. δ. Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης. Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών, που πρέπει να προσκομισθούν από τον μισθωτή εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης περιλαμβάνεται και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και του ν. 3028/2002. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύμφωνη γνώμη είναι να έχουν τηρηθεί οι όροι της αρχικής έγκρισης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι ορθά, η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδικαίως και λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας του άρθρου 27 του ν. 2971/2001.”.

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

A)        Εν όψει των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είχαν συνάψει  μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 και επιθυμούν την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου τους για το έτος 2020,   να προβούν μέχρι και την 1/6/2020  ημέρα Δευτέρα  στην υποβολή σχετικής αίτησης προς το Δήμο στην οποία θα επισυνάπτεται :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης

2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης.

            Επισημαίνεται ότι  :

i. Εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν : α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες), β) άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  κατά περίπτωση, γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις  του  άρθρου 13   του  ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου  1  της  παρούσας και δ) πιστοποιητικό περί  μη  οφειλής στον οικείο δήμο, τα οποία θα πρέπει να ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψης της μίσθωσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι ορθά, η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδικαίως και λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας του άρθρου 27 του ν. 2971/2001.

B) Όσα ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, είναι όμοροι του αιγιαλού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως αυτό ισχύει και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  καλούνται να υποβάλλουν στο  Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα :

1. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταημέρου,

2. Άδεια λειτουργία /Γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ,

3. Έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 29721/2001 χρήσεις, 

4. Δημοτική ενημερότητα,

5. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε (www.ktimatologio.grή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται. Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.

    Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).

 Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.30603/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19» (ΦΕΚ Β΄ 1861).

   Αρμόδια/ιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων  είναι η κ. Μαριάνθη Γιακουμάτου  τηλ 26710-92999 Τεχνική Υπηρεσία  Δήμου Ληξουρίου κτίριο πρώην ΠΙΚΠΑ.

  Προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός  και για την τήρηση των κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την ως άνω αρμόδια/ιο υπάλληλο για προγραμματισμένο ραντεβού πριν την έλευσή σας στο δημοτικό κατάστημα.

            Σε περίπτωση που μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση.

  Τέλος επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων της ήδη εκδοθείσας ΚΥΑ. 

Εκ του Δήμου Ληξουρίου

Αίτηση για ίδια θέση

Αίτηση για νέα παραχώρηση

spot_img

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img