Δ. Αργοστολίου: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη (πτυχίο ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας)

spot_img

Έναν Ειδικό Συνεργάτη µε πτυχίο ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο εν λόγω αντικείµενο σπουδών του, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Αργοστολίου θα προσλάβει ο Δήμαρχος, Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α. Τα γενικά ̟προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται.

Β. Πτυχίο ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής µε πράξη ισοτιµίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπ̟αϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)

-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
-Να µην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
-Να µην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα διενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείµενη νοµοθεσία.

Ο Ειδικός Συνεργάτης υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. ∆εν ασκεί αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής και παρέχει συµβουλές και διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυ̟πηρετήσει.

Οι αποδοχές του καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις τον Ν.4354/2015. Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών πανεπ̟ιστηµιακού τοµέα ανώτατης εκπαίδευσης
5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση π̟ιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από την αρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισµού.
6. ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους

Οι αιτήσεις µε τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των ενδιαφεροµένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο γραφείο ∆ηµάρχου (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι) από την ε̟πόµενη της δηµοσίευσης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µε ηµεροµηνία λήξης την 29-05-2020.

Ο Αναπληρωτής ∆ηµάρχου
Γεώργιος Τσιλιµιδός

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται