Δ. Αργοστολίου: Πρόσκληση για Μητρώο Ιδιοκτητών Πολιτικής Προστασίας (Έγγραφα συμμετοχής)

spot_img
         ΘΕΜΑ:Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 31/12/2020 με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 31/12/2020.

O Δήμαρχος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων –  μηχανημάτων έργου – μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου,για το χρονικό διάστημα από 1/07/2020 έως 31/12/2020, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου,  Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων,  & Ομαλών, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο),  μέχρι την 25/06/2020 και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία
  1. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/20 έως 31/12/2020, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες κατώτερες τιμές αποζημίωσης
  1. θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ)
  1. θα δηλώνονται οι Δημοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα μηχανήματα έργου/οχήματα/μέσα.
 2. Φωτοαντίγραφα των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.
 3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.
 4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου.

ΟΡΟΙ

 1. Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:
Κατάλογος τιμών αποζημίωσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων
Αριθ. 86-03/06-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου (ΑΔΑ:ΨΟ4946ΜΓΤΤ-ΜΙΥ)
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΑΔΑΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HPώρα45
2Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HPώρα55
3Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα35
4Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα40
5Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα50
6Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα40
7Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα45
8Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα55
9Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡώρα35
10Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα45
11Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα50
12Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡώρα40
13Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα45
14Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα50
15Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα35
16Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα45
17Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tnώρα10
18Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tnώρα15
19Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tnώρα20
20Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγουώρα45
21Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγουώρα50
22Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10ώρα55
23Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6tώρα30
24Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tnώρα35
25Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tnώρα40
26Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tnώρα45
27Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tnώρα30
28Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tnώρα35
29Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tnώρα40
30Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tnώρα70
31Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα35
32Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα45
33Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20mώρα40
34Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20mώρα50
35Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμούώρα45
36Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HPώρα35
37Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HPώρα40
38Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)ώρα30
39Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)ώρα5
40Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)ώρα40
41Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατώνώρα40
42Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατώνώρα30
43Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατώνώρα20
44Όχημα μεταφοράς σορώνώρα20
45Όχημα οδικής βοήθειαςώρα50
46Φορτηγό ψυγείοώρα40
47Αποφρακτικό όχημαώρα40
48Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3τεμ /15 ήμερες120
49Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)ώρα20
50Αντλητικό συγκρότημα   3″ ή 4″ 15 HPώρα110
51Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lumsημέρα80
52Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tnώρα5
53Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tnώρα30
54Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tnώρα35
55Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVAημέρα40
56Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVAημέρα50
57Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατώνώρα100
58Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατώνώρα200
59Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατώνώρα500
 • Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
 • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
  • όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος,
  • η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής,
  • οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων,
  • η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους.
 • Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου.
 • Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2020, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική προσφορά τους.
 • Ο αριθμός των οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών
 • Οι ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.
 • Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Αργοστολίου.
 • Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου ζητηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
 • Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αργοστολίου και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται:
 • Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
 • Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ.
 • Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:
  • Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού,
  • Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες,
  • Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα έργου/ οχήματα/μέσα.
 • Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
 • Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, Λεωφόρος Βεργωτή 160,  Τ.Κ. 28100, καθημερινά από ώρες 9:00 έως 13:00    (τηλ 2671027984), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου Αργοστολίου (www.argostoli.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

O Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

B ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img