Πρόσληψη ενός ατόμου από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Επανα-προκηρύσσουμε την πρόσληψη ενός (01) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.pin.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με ΑΔΑ:Ψ40Ρ7ΛΕ-89Β

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας, στα τηλέφωνα 26713-60507 και 26713-60589.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται