Δ. Ιθάκης: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια συσσιτίων απόρων δημοτών

spot_img

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «λειτουργία συσσιτίων για τους άπορους δημότες του Δήμου Ιθάκης», σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, άρθρ.86 του Ν.4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 47.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αρ.35/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης.
ΑΑΥ: 70,165/2020
CPV:15800000-6.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΑΦΜ 090125733)
Οδός: Σπύρου Ράζου 138
Ταχ.Κωδ.: 28300
Τηλ.: 2674023920
Telefax: 2674023921
Κωδικός NUTS: EL623
E-mail: i.thoma@ithaki.gr
Ιστοσελίδα: www.ithaki.gr

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

Το σύνολο του προϋπολογισμού για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 47.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιθάκης (Σπύρου Ράζου 138, Βαθύ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, (που ορίστηκε με την αρ.03/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης), την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2020 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 πμ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00 πμ.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ithaki.gr).

Προκαταρκτική προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σε μία ημερήσια εφημερίδα και μία εβδομαδιαία, και τοιχοκολλείται στο Δημοτικό κατάστημα.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιθάκης (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Βαθύ, τηλ. 2674033481, FAX: 2674033387) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προμήθειας που ζητείται. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα έξι μηνών, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με το άρθρο 19 της υπ’αριθ.35/2020 διακήρυξης/μελέτης.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, μετά την έκδοση των νομίμων παραστατικών.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117, Του Ν.3463/2006, Του Ν.3852/2010

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img