Υποτροφίες ΙΚΥ & Εθνικής Τράπεζας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

spot_img

Όροι και διαδικασίες επιλογής δικαιούχων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό

Αριθμ. 157098/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος B 3967/31.10.2019
Όροι και διαδικασίες επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου που καταρτίστηκε με την από 18-12-2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
Τους όρους και τις διαδικασίες επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) στο εξωτερικό κατ’ εφαρμογή της από 18-12-2017 συναφθείσας Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ως ακολούθως:

SMARTWATCHES ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Βρείτε τα στο κατάστημα MySystemLand στο Αργοστόλι
Προμηθευτείτε προαιρετικά και την SIM κάρτα

Όροι και διαδικασία επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) στο εξωτερικό κατ’ εφαρμογή της από 18-12-2017 συναφθείσας Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της παρούσης απόφασης προκηρύσσει συνολικά 5 θέσεις υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου.
5. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.
6. Είναι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου από 7,00 και άνω.
7. Έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά σε Ίδρυμα της αλλοδαπής από το ακαδ. έτος 2018-2019 και έχουν εξασφαλίσει επίσημη σχετική βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, η γλώσσα εργασίας καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή. Στην βεβαίωση αυτή θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδοχή του θέματος από επιβλέποντα καθηγητή της αλλοδαπής έως τις 30-6-2018.
8. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της γλώσσας, η οποία αποτελεί γλώσσα εργασίας στο πανεπιστήμιο στο οποίο θα διεξαχθεί η διδακτορική έρευνα.
9. Οι άγαμοι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 30.000 € ή οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα (έγγαμοι και εξαρτώμενα μέλη) μικρότερο των 75.000 € κατά το φορολογικό έτος 2017.
10. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας:
α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
11. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
12. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Γενικά
Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από το ΙΚΥ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής-πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://applications.iky.gr

Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική. Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων το οποίο μπορεί να είναι διατυπωμένο, είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. Με την υποβολή των αιτήσεων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):
– Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου «Europass» κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής.

– Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή:

(α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες. Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα αναφέρεται στον συνολικά απαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής χρόνο, αρχομένης από την ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου σε Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο της αλλοδαπής. Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας αναφέρεται στην μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης από το ΙΚΥ, αρχομένης από την έναρξη της διδακτορικής διατριβής και πάντως όχι νωρίτερα της 1nς/9/2018 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 συνεχόμενους μήνες επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης/8/2021.
– Περίληψη (abstract) πρότασης διδακτορικής διατριβής (όπως στην πρόταση ανωτέρω).
– Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι:
α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας πρόσκλησης,
β) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης,
γ) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,
δ) δεν χρηματοδοτείται και δεν θα χρηματοδοτηθεί για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,
ε) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας i) στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,
στ) εάν έχει λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε από την αιτία αυτή.
ζ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς,
η) δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου,
θ) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/ 1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον εμπίπτουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη ένταξης στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα της αίτησης υποψηφιότητας τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

3. Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή – Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίσει το ΙΚΥ, να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να υποβάλουν ιδιοχείρως στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ -Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία):
Ι. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση.
II. Πρόταση διδακτορικής διατριβής εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).
III. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).
IV. Βιογραφικό σημείωμα, εκτυπωμένο από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).
V. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
VI. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή TEI με βαθμό 7,00 και άνω. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου. Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας συνεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης.
VII. Επίσημη βεβαίωση από το Ίδρυμα της αλλοδαπής, στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία εγγραφής, το θέμα της διδακτορικής διατριβής, η γλώσσα συγγραφής καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή. Στο εν λόγω έγγραφο θα αναγράφεται απαραιτήτως ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Επισημαίνεται ότι η εγγραφή του υποψηφίου θα πρέπει να έχει γίνει εντός του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
VIII. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της γλώσσας εργασίας του πανεπιστημίου στο οποίο θα διεξαχθεί η διδακτορική έρευνα.
IX. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το φορολογικό έτος 2017. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν εμφανιζόταν ως εξαρτώμενο μέλος κατά το προαναφερθέν φορολογικό έτος, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το φορολογικό έτος 2017, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό λόγο απαλλαγής του.
Χ. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

4. Παραδεκτό της αίτησης – Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας
4.1. Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.
4.2. Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ της παρούσας. Επιπροσθέτως, αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Έλεγχος Επιλεξιμότητας Αιτήσεων.
1.1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας των αιτήσεων. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις (κατά το εδάφιο 4.2 της παρ. 4, του κεφ. Γ της παρούσας απόφασης) τοποθετούνται σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.
1.2. Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίηση του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο ΙΚΥ ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της.

2. Αξιολόγηση αιτήσεων
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης θα γίνει εξατομικευμένα, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της παρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου, από δύο έως πέντε ανεξάρτητους αξιολογητές. Οι αξιολογητές επιλέγονται, κατόπιν σχετικής τους δήλωσης διαθεσιμότητας, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, βάσει της επιστημονικής και ακαδημαϊκής τους προσφοράς στον προκηρυγμένο επιστημονικό τομέα και προκύπτουν από το Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΚΥ.

3. Κριτήρια – Βαθμός αξιολόγησης.
3.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:
Α. Βαθμός πτυχίου [14 – 20 μόρια] με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2.
Β. Βιογραφικό σημείωμα [1-20 μόρια] με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια, ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.
Γ. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής [0-60 μόρια].
i. αρτιότητα [1 – 25], με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,
ii. πρωτοτυπία [0 – 30], με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου,
iii. ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα [0 – 5], με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.
3.2. Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του βαθμού των δύο αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένου του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των τριάντα (30) μονάδων, η αξιολόγηση ανατίθεται και σε τρίτο αξιολογητή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος. Η τελική βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή από τον μέσο όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους ισαπέχουν.
3.3. Αιτήσεις υποψηφιότητας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο από τριάντα (30) απορρίπτονται και αναγράφονται σε σχετικό Πίνακα που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr (εφεξής «Πίνακας Απορριφθέντων»).

4. Κατάταξη υποψηφίων – Επιλογή
4.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει τον Πίνακα Απορριφθέντων, καθώς και τους πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr.
4.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιλεγέντων, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στα εξής κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: i) στην ποιοτική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, ϋ) στο βαθμό πτυχίου και iii) στο βιογραφικό σημείωμα. Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ διενεργεί κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.
4.3. Αιτήσεις επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς το βαθμό ή την διαδικασία αξιολόγησης δεν εξετάζονται.
4.4. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων στον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τηρούμενης της σειράς κατάταξης και του προβαδίσματος σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Η μέγιστη διάρκεια της Υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες και είναι αυτή που ανέγραψε/αιτήθηκε έκαστος υπότροφος στην αίτηση υποψηφιότητάς του (αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξιολογημένης αίτησης – πρότασης και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της). Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης/8/2021.
2. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία λήγει την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής στο Ίδρυμα της αλλοδαπής. Εάν η επιτυχής υποστήριξη δεν γίνει εντός της ανωτέρω μέγιστης διάρκειας της υποτροφίας, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Υπότροφο και επέρχονται σε βάρος του οι συνέπειες της παρ. 7 του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας.
3. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα. Επίσης χορηγείται ποσό έως 6.000,00 €
ετησίως για δίδακτρα βάσει παραστατικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.
2. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το ΙΚΥ.
3. Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την σύναψη της σύμβασης και την έκδοση σχετικής απόφασης του ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και του Κανονισμού.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο ΙΚΥ τα απαραίτητα κονδύλια από την ETE και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας και δικαιούται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο/η υπότροφος οφείλει:
i. να αφιερωθεί ουσιαστικά στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής για την οποία έχει επιλεγεί και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο. Η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της αλλοδαπής, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή της πρότασης διδακτορικής διατριβής, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της,
ii. να προσκομίσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός ενός έτους από τη λήξη της υποτροφίας (και της καταβολής των τροφείων, βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής,
iii. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του καθώς και στην διδακτορική του διατριβή τα εξής: «Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Χορήγηση υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον τομέα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο- Πρόγραμμα ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας»,
iv. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του/της ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της, όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.iky.gr),
v. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το ΙΚΥ, έκθεση προόδου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως του/της ζητηθεί. Η έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου και η έγκριση τους από το ΙΚΥ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας. Ειδικότερα, ο/η υπότροφος οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα ενδιάμεσα παραδοτέα:
εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
vi. να καταθέσει στο ΙΚΥ, εντός ενός έτους από τη λήξη της υποτροφίας, τα εξής τελικά παραδοτέα:
α) αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής ή αναγόρευσης σε διδάκτορα,
β) ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής. Η διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο ΙΚΥ ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του υποτρόφου, ο οποίος εκχωρεί στο ΙΚΥ το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και ενδεικτικά για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας.
γ) παρουσίαση εργασίας σε ένα τουλάχιστον διεθνές συνέδριο και
δ) δημοσίευση μίας τουλάχιστον ερευνητικής εργασίας (όχι ανασκόπησης).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου η οποία συνυπογράφεται και από τον επιβλέποντα καθηγητή, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται να εξετάσει την χορήγηση επιπλέον παράτασης της προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, κατά την απόλυτη κρίση του. Η εν λόγω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η/12/2022.

5. Ο υπότροφος, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα/διατριβή με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προκειμένου ο/η υπότροφος να εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το ΙΚΥ, προσκομίζοντας βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα επηρεάσει αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα αναγράφονται α) το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και β) το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

6. Η απουσία του/της υποτρόφου από τον τόπο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάληψη δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης διδακτορικής διατριβής (πρακτική άσκηση, μερική ή/και πλήρης απασχόληση ορισμένου χρόνου κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευθύνη του/της υποτρόφου και τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης του αρμόδιου οργάνου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η οποία στην περίπτωση αυτή εκδίδει σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται στο ΙΚΥ με ευθύνη του/της υποτρόφου.

7. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας εξ υπαιτιότητας του υποτρόφου, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

8. Αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου, που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για την συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς και όργανα) αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.
2. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.
3. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Kefalonia Life στο Google News για όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια τώρα online

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img